Meny Lukk

Kampreglene kan lastes ned her
https://lhslbandy.com/dokumenter/regler/Kampreglement.pdf

Innholdsfortegnelse:

§ 1. Innledende bestemmelser
§ 2. En kamps begynnelse
§ 3. Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett
§ 4. Spilleberettigelse
§ 5. Forfall
§ 6. Arrangør
§ 7. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning ved arrangement av cuper
§ 8. Dommere
§ 9. Jury
§ 10. Protester
§ 11. Karantene
§ 12. Spilledrakter
§ 13. Bestemmelser om kamplengder
§ 14. Spillesystem utslagsmetoden
§ 15. Poengberegning
§ 16. Økonomiske bestemmelser
§ 17. Endringer i Kampreglementet

§ 1. Innledende bestemmelser

Punkt 1. Gjeldende lover
Alle el-innebandykamper skal arrangeres og spilles i samsvar med Lov for Norges Idrettsforbund (NIF), Lov for
Norges Bandyforbund (NBF), Spilleregler for el-innebandy, og dette kampreglementet.
Dette kampreglementet er skrevet for arrangering av cuper i el-innebandy.

Punkt 2. Formål
Formålet med reglene er å fremme «fair play» og ivareta sikkerheten for spillere, dommere, lagledere,
tidtakere og tilskuere nær vantet.

§ 2. En kamps begynnelse

Punkt 1. Lagenes oppmøte
Lagene bør være til stede i spillehallen senest 30 minutter før kampstart. Kampkortet skal være ferdig utfylt
senest ved kampstart og underskrevet av lagledere før kampen kan starte.

Punkt 2. Spillere som ikke er påført kampkortet
Kun spillere som er oppført på kampkortet kan delta i spillet. Spillere som ankommer hallen etter at kampen
har startet, og som ikke står oppført på kampkortet, kan ikke delta i kampen. Det er tillatt å påføre spillere på
kampkortet som ikke er tilstede ved kampstart. Disse kan likevel delta i kampen.

Punkt 3. Kampstart
En kamp skal begynne til fastsatt tid, forutsatt at dommerne ikke finner at særegne forhold gjør dette helt
nødvendig. Hvis et lag ikke møter eller kommer for sent, jfr. § 5.

§ 3. Medlemskap, tillitsverv og representasjonsrett

Punkt 1. Medlemskap, representasjonsrett
Man kan være medlem av flere klubber, men bare representasjonsberettiget for en klubb i samme idrett.
Gjennom denne klubben har medlemmet sine rettigheter og forpliktelser innen forbund.

Punkt 2. Tillitsverv, dommer
En tillitsvalgt og/eller dommer tilhørende en klubb, kan spille for en annen klubb (jfr. § 3, punkt 1) dersom
forpliktelsene i § 4 er oppfylt.

§ 4. Spilleberettigelse

Punkt 1. Generelle bestemmelser om spilleberettigelse
Det kreves 10 dagers medlemskap i klubben. Spillere som ikke tidligere har vært medlem av klubb innen NBF,
er spilleberettiget fra den dag medlemskapet er etablert.

Punkt 2. Ikke spilleberettiget spiller
Med ikke spilleberettiget spiller menes blant annet:
a. Spiller som spiller under falskt navn.
b. Spiller som ikke overholder NBF’s minimumskrav i forhold til funksjonsevne, jfr. spilleregler for elinnebandy punkt 1.
c. Spiller som selv ikke er i stand til å styre kjelken.

Punkt 3. Lisens
For å delta i obligatoriske seriekamper, må lisenspliktige spillere, ha løst lisens. Lisens gjelder for inneværende
sesong og inntil første obligatoriske kamp neste sesong, jf Lov for Norges Bandyforbund § 5.
Spiller som ikke har løst lisens kan ikke delta i seriespill.
Bruker en klubb en spiller som ikke har løst lisens i en seriekamp, kan dette medføre tap på w.o. med
sifrene 5-0 (jfr. Sanksjons- og protestreglementet). Har begge klubber i en seriekamp benyttet spillere
uten lisens settes kampresultatet til 0-0, og ingen av lagene blir tilkjent poeng (jfr. Sanksjons- og
protestreglementet).

Punkt 4. Overgang for spillere mellom lag i samme klubb
For overgang mellom lag i samme klubb gjelder følgende regler:
a. For at en spiller skal kunne spille på et annet lag, grunnet gyldig forfall (jfr. § 5, punkt 1), skal klubben
på forhånd ha innhentet tillatelse fra juryen.
b. For klubber, som har mer enn ett lag deltagende i samme cup på samme nivå, kan spillere flyttes fritt
mellom lagene, såfremt § 1 punkt 2 overholdes og intensjonene med § 4 punkt 3 (denne paragraf).
c. For klubber, som har mer enn to lag deltagende i samme cup, dvs. 3. lag, 4. lag osv, kan spillere kun
flyttes mellom 1. og 2. lag, 2. og 3. lag osv.
d. Spillere kan føres opp på kampkortet uten draktnummer. Ønsker laget å benytte en spiller, som ikke
er påført draktnummer på kampkortet i spillet på banen, må lagleder påse at draktnummer påføres
kampkortet. Merk: Draktnummer for slike spillere kan kun påføres kampkortet før kampstart og det
gjøres oppmerksom på at disse spillerne regnes som ikke å ha stått på kampkortet, hvis de ikke
påføres draktnummer.
e. Disse bestemmelsene gjelder for alle kamper.
Intensjonene med regelens punkt 4:
Det er ikke å styrke lavere rangerte lag, men å gi klubben en mulighet til å stille med flere lag samtidig, uten at
klubben må trekke et lag fra cupen.

Punkt 5. Kjønn og alder
Kvinner/jenter og menn/gutter kan spille på samme lag på lik linje. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense
for å spille el-innebandy.

Punkt 6. Plassering av lag i grupper
Arrangør skal etter beste evne og basert på informasjon om lagene, plassere lagene i egnet gruppe med
tilsvarende lag. Arrangør står fritt til å velge hvor mange grupper som skal benyttes, i hvilken form cupen skal
avvikles, men plikter å følge barneidrettsbestemmelsene, jfr. Lov for NIF.
Juryen kan dispensere fra disse reglene, unntatt regler om barneidrettsbestemmelser.

§ 5. Forfall

Punkt 1. Gyldig forfall
Dersom et lag uteblir fra fastsatt kamp, men har gyldig forfall, kan juryen vurdere om kampen settes opp på
nytt. Som gyldig forfall regnes:
a. Hvis sykdom har inntruffet innen 24 timer før kampstart.
b. Forfall som følge av forsinket offentlig transportmiddel som tog, fly eller buss. Bekreftelse fra
transportør må legges fram.
c. Forfall der privat bil har vært brukt, men uforutsette forsinkelser i trafikken har inntruffet. Dette må
kunne dokumenteres.
d. Andre ekstraordinære forhold kan vurderes som gyldig forfall, forutsatt at disse dokumenteres.

Punkt 2. Uten gyldig forfall
Kampen skal ikke omberammes, kampresultatet settes til 5-0 i favør av det ikke feilende laget.
Revidert: August 2019 Gjelder fra: September 2019
Det regnes som uteblivelse fra kamp dersom et lag ikke møter klar til kampstart innen 5 minutter etter fastsatt
tid for kampstart, eller dersom et lag møter med færre enn tre spillere (jfr. spilleregler for el-innebandy, punkt
1). At enkelte spillere uteblir regnes ikke som lovlig forfall.

§ 6. Arrangør

Punkt 1. Innledende bestemmelser
For å kunne oppfylle kravene som arrangør av en cup for el-innebandy, må følgende punkter oppfylles:
a. Arrangør må kunne stille til disposisjon en egnet hall for cup (jfr. § 7).
b. Arrangør må forplikte seg til å gjennomføre alle plikter som hviler på arrangøren (jfr. § 6 punkt 2-5).

Punkt 2. Oppgaver i forkant av cup
Det må publiseres på NBF sine hjemmesider om cup,og/eller sendes ut e-post til alle klubber en som arrangør
tror kan være aktuelle å invitere. Seriekamper må publiseres i Turnerings Admin. Publisering bør skje senest 2
måneder før cup.
Når påmeldingsfrist er passert, plikter arrangør å sende ut kampoppsett til alle de påmeldte klubbene og
dommere senest 1 uke før cup. Kampoppsettet skal minimum inneholde følgende:
a. Liste over alle klubber som har påmeldte lag.
b. Hvilke lag som spiller i de forskjellige grupper, herunder tidspunkt, bane nr, hvem som er dommere,
forklaring til kampoppsettet ved behov.
c. Praktisk informasjon som veibeskrivelse til hall, oppmøte tid, hvem som skal varsles ved forfall eller
om klubben ønsker å trekke et lag.
d. Tidsfrister for forfall, avmelding av lag eller endringer på påmeldte lag.

Punkt 3. Klargjøring av hall for cup
Arrangør plikter å gjøre følgende før første kamp:
a. Å sette opp nok baner for gjennomføring av cupen, og påse at de blir merket i.h.h.t. spilleregler for elinnebandy, punkt 5.
b. Å sette opp en plass for tidtakere midt på den ene langsiden av hver bane, og utstyre tidtakerplassen
med utstyr, jfr. § 6, punkt 5.
c. Å opprette sekretariat og tilby alle en kiosk for kjøp av mat og drikke.
d. Å avholde lagledermøte senest 20 minutter før første kamp. Viktigste oppgave er å etablere en jury,
jfr. § 9.
e. Å avholde et dommermøte senest 20 minutter før første kamp. Dommerne bør bli enige om hvilken
linje man skal dømme etter, og sørge for at alle plikter i.h.h.t. spilleregler for el-innebandy, punkt 6,
blir fulgt.

Punkt 4. Arrangement
Arrangør skal under hele cupen sørge for at:
a. Hallinstruks blir fulgt og rømningsveier ikke er blokkerte.
b. Bistå klubbene ved behov med adkomst til hall, og påse at klubbene blir henvist til sin ladestasjon.
c. Det til enhver tid er toalettpapir på toalettene.
d. Hall, eventuelle tribuner, garderober og toaletter er fri for avfall til enhver tid.
e. Kiosken er betjent gjennom hele cupen.
f. Sekretariatet utfører sine plikter gjennom hele cupen.
g. Publikum og presse blir tatt imot og evt. spørsmål blir besvart
h. Samle opp gjenglemte ting og informere klubbene om det.

Punkt 5. Tidtakere
Arrangør skal sørge for at:
a. Kampkortene er på plass hos tidtakerne senest 30 minutter før kampstart.
b. Tidtakerne kan bruke tid-takings ur som er godt synlig for spillere og publikum.

Revidert: August 2019 Gjelder fra: September 2019
c. Tidtakerne har time-out ur som er godt synlig for dommerne og spillere.
d. Tidtakerne har resultat-tavle som viser stillingen i kampen.
e. 4 stk. time-out kort, 2 time-out kort gis til hvert lag for hver omgang.
f. Minimum 3 stk. overtrekks vester er tilgjengelig.
g. 3 stk. baller er tilgjengelig.
h. 2 stk. dommerfløyter er tilgjengelig.
i. 2 røde og 2 gule kort er tilgjengelig.
j. Utvisningsplass på hver side av tidtakerne er merket opp (motsatt side av laghenvisningsplass).
k. Laghenvisningsplass på hver side av utvisningsplassene er merket opp.
l. Tidtakerne utøver sine plikter i.h.h.t. spilleregler for el-innebandy, punkt 7.

§ 7. Hallfasiliteter, utstyr og bekledning ved arrangement av cuper

Punkt 1. Godkjenning av hall
Hallene som skal brukes til å arrangere cuper for el-innebandy, skal ha godkjent brann- og hallinstruks. Det er
arrangørs plikt å sørge for at dette er i orden og kan fremvises.

Punkt 2. Adkomst til hall
Arrangør skal sørge for at det er adkomst til hall for elektrisk rullestol, el-innebandy kjelker og annet utstyr
som klubbene måtte ha med seg pga. spillerne. Det må være gode parkeringsmuligheter for private biler som
klubbene ankommer med.

Punkt 3. Fasiliteter i hall
Tilgang til handikapp toaletter eller stellerom må være lett tilgjengelig med elektrisk rullestol. Sørge for at det
er ladeplasser for alle klubber for lading av el-innebandy kjelker.

Punkt 4. Bekledning av arrangør
Representanter for arrangørklubben som er tilstede i hallen under cup, skal være lett synlig for alle
tilstedeværende. Det kan benyttes armbind, vester eller t-skjorter.

Punkt 5. Sekretariat
Arrangør plikter å stille med et sekretariat med minst 2 representanter fra arrangøren tilstede til enhver tid.
Sekretariatet skal ta imot dommere og klubbene, gi råd og hjelp til publikum og presse. Sekretariat bør opplyse
over høyttaler viktige beskjeder, hvilke kamper som spilles hvor og når, kampresultater, og annen nyttig
informasjon.
Arrangør plikter å gjøre seg kjent med om klubbene har spillere under 12 år som berøres av
barneidrettsbestemmelsene, jfr. Lov om NIF. I så fall, skal ingen resultater publiseres eller utlyses over
høyttaler for de berørte lagene med slike spillere.

Punkt 6. Oppmerking
Alle baner skal merkes med godt synlig nummer. Alle ladeplasser skal være godt synlig merket for hver klubb.
Det skal merkes for utvisningsplasser og laghenvisningsplasser på hver side av tidtakerne på hver bane.

§ 8. Dommere

Punkt 1. Innledende bestemmelser
Hver kamp skal ledes av 2 likestilte dommere, jfr. spilleregler for el-innebandy, punkt 6.
Juryen kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen, og må da innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.

Punkt 2. Nøytralitet
I alle kamper skal dommerne være nøytrale. En dommer er nøytral når han ikke tilhører noen av de klubbene
som spiller.
Juryen kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen, og må da innhente samtykke fra de aktuelle klubbene.

Punkt 3. Dommerens fremmøte
En dommer skal møte til kamp senest 5 minutter før kampstart, slik at dommer før kampen kan kontrollere
banen, kampkort, kjelker og drakter, slik at spillet kan begynne til fastsatt tid.

Punkt 4. Dommer og lagene
Det er dommernes og lagenes plikt å søke å få spilt en berammet kamp selv om bestemmelsene om drakter,
bane eller spillemateriale ikke er overholdt.
Dommeren må ikke tillate et fremmøtt lag å forlate kampplassen så lenge det er mulighet for at kampen blir
spilt, og hvert av lagene har et selvstendig ansvar for å medvirke til at denne bestemmelse blir overholdt.

Punkt 5. Avlysing av kamp på kampstedet
Kun dommeren kan avlyse en kamp på kampstedet på grunn av spilleforhold ved bane o.l.

Punkt 6. Dommerens bekledning
Dommerne skal dømme i godkjente dommerdrakter. Enhver klubb er ansvarlig for innkjøp av dommerdrakter
til sine egne godkjente dommere.

Punkt 7. Dommer som ikke møter
Hvis ikke dommeren møter til fastsatt tid, kan juryen velge en annen dommer. Juryen må før kampen tar til, få
valget samtykket av begge lags lagledere. Lagene antas å ha akseptert dommerne hvis kampen spilles.

Punkt 8. Dommer som ikke kan fullføre en kamp.
Dersom en dommer ikke kan fullføre en påbegynt kamp, f.eks. på grunn av sykdom, gjelder samme regler for
valg av ny dommer som i punkt 7.

§ 9. Jury

Punkt 1. Innledende bestemmelser
Før cupen starter, er det arrangør sin plikt å sørge for at en jury blir opprettet. Juryen er øverste myndighet
under hele cupen. Juryens beslutninger er endelige.

Punkt 2. Sammensetning
Juryen skal bestå av 5 personer. En person fra arrangøren. 3 lagledere fra de deltakende klubber, unntatt fra
arrangørens klubb. En person blant dommerne. Juryen konstituerer seg selv, og velger en som leder.

Punkt 3. Beslutningsområder og plikter
Juryen skal ved tvil ta stilling til og beslutte følgende:
a. Om en kamp kan spilles på banen hvis dommerne hevder at særegne forhold tilsier at den ikke kan
spilles, jfr. § 2 og § 8, punkt 5.
b. Om en tillitsvalgt eller dommer kan spille kamp, jfr. § 3.
c. Om en spiller er berettiget til å spille, jfr. § 4.
d. Om en spiller kan få overgang til et annet lag i samme klubb, jfr. § 4.
e. Om forfall fra en klubb er å regne som godkjent forfall eller ikke, jfr. § 5.
f. Om protester eller klager fra klubber skal hensyn tas.
g. Om bruk av dommere i kamper og nøytralitetsspørsmål, jfr. § 8.

Punkt 4. Sanksjonerte overtredelser
Sanksjonerbare overtredelser er følgende forhold:
a. At spiller/lagleder pådrar seg rødt kort i.h.h.t. spilleregler for el-innebandy, punkt 17.
b. At lag, dommer eller funksjonærer uteblir fra en kamp uten lovlig grunn.
c. Upassende opptreden mot dommer eller funksjonærer.
d. At et lag benytter ikke spilleberettiget spiller(e).
e. Å trekke seg fra en berammet kamp.
f. Bruk av ikke godkjent utstyr.
g. Forhold i forbindelse med innleverte protester.
h. Overtredelser som er belagt med straff etter NIFs lov § 11 – 4 og som finner sted under eller i
tilknytning til cup.

Punkt 5. Sanksjoner som kan anvendes
Følgende sanksjoner kan anvendes:
a. Irettesetting.
b. Utelukkelse fra å delta i en eller flere nærmere bestemte kamper.

Revidert: August 2019 Gjelder fra: September 2019
c. Tap av kamp hvor laget har vunnet eller spilt uavgjort. Motstanderen tilkjennes poeng og resultatet
settes til 5-0.
d. Tap av poeng (de fradømte poengene er ikke referert til konkret kamp).

§ 10. Protester

Punkt 1. Protestberettigelse/protestgrunn
Den klubb som ønsker resultatet av en kamp kjent ugyldig, må nedlegge skriftlig protest til juryen. Protesten
må begrunnes med forhold under eller i tilknytning til kampen eller ved manglende spilleberettigelse.
Når det gjelder spilleberettigelse, kan protest også nedlegges av de klubber som deltar i samme gruppe. Bare
de lag som spilte kamper mot lag under protest, kan protestere i henhold til § 10, punkt 2.

Punkt 2. Protestfrister
a. Protest mot en spillers spilleberettigelse eller mot dommerens nøytralitet, må være overlevert juryen
skriftlig senest 1 time etter avsluttet kamp det protesteres mot.
b. Protest mot tilfelle inntruffet etter at kampen er begynt, må meldes skriftlig til dommeren straks etter
at kampen er slutt, og senest innen dommeren har forlatt spillebanen med tilhørende område.
c. Enhver annen protest mot en kamp må av lagleder meddeles skriftlig FØR kampen begynner.
Dersom dommeren mottar varsel om protest etter punkt B og C i avsnittet ovenfor, plikter dommeren straks
etter kampens slutt å melde ifra til juryen.
Punkt 3. Protestens form
En protest skal:
a. Så detaljert som mulig inneholde de grunner den bygger på.
b. Underskrives av lagets lagleder.
c. Overleveres juryen innen de frister som er definert, jfr. § 10, punkt 2.

Punkt 4. Protestens behandling
a. Protesten avgjøres av juryen.
b. Juryen som mottar en protest, skal uten opphold varsle den andre parten.
c. En protest kan realitetsbehandles dersom bestemmelsene § 10, punkt 2 er overholdt.
d. Inntil protesten tas opp til avgjørelse, kan hver av partene som protesten gjelder, komme med innlegg
som de mener måtte være av betydning.
Punkt 5. Retningslinjer for behandling av protest
a. Dersom en protest ikke tilfredsstiller de formelle krav som fremgår av dette reglement, skal juryen
normalt avvise protesten uten at realitetene blir behandlet.
b. Regne kampen for vunnet av den som protesterer. Resultatet settes til 5-0.
c. Annullere kampen og fastsette omkamp. Ved slik omkamp kan det bare delta spillere som var
spilleberettiget i den kampen som ble annullert.
d. Opprettholde resultatet av kampen.
e. Har en spiller vært med i en kamp uten å være spilleberettiget, skal denne kamp regnes som tapt for
det laget spilleren spilte for. Resultatet settes til 5-0. Hvis klubben kan bevise å ha vært uten skyld,
skal kampen annulleres og omkamp fastsettes.
f. Har en klubb uten gyldig grunn, overskredet ventetiden for kampens begynnelse eller bevirket at
kampen ikke kunne bli spilt ferdig, skal kampen regnes som tapt for klubben. Resultatet settes til 5-0.

Revidert: August 2019 Gjelder fra: September 2019

§ 11. Karantene

Punkt 1. Innledende bestemmelser
Arrangør står fritt til å velge om karantene bestemmelsene skal følges under arrangørens cup. Intensjonen
med karantene bestemmelser er å få redusert hardt spill under kamper.

Punkt 2. Karantene poeng – seriespill
Dette punkt gjelder kun seriespillkamper uavhengig av hvilken cup de spilles i. Det skal deles ut karantene
poeng etter følgende hendelser:
a. En spiller som får idømt et gult kort (advarsel), ilegges 1 karantene poeng for hver hendelse.
b. En spiller som blir utvist i 2 min, ilegges 3 karantene poeng for hver hendelse.
c. En spiller som blir utvist med rødt kort, ilegges 5 karantene poeng for hver hendelse.

Punkt 3. Utøvelse av karantene – seriespill
Karantene poengene akkumuleres opp gjennom hver seriekamp for hele sesongen for hver spiller. Når en
spiller har fått nok karantene poeng ifølge grensene under, skal spilleren stå over neste kamp i seriespillet.
a. En spiller skal stå over en kamp når spilleren får 6 karantene poeng.
b. En spiller som har fått mer enn 6 karantene poeng, skal stå over en kamp etter det for hvert 5.
karantene poeng. Altså ved 11, 16, 21, osv.
c. Et lag som har fått en spiller med karantene straff, kan benytte en annen spiller i neste kamp, jfr. § 4.

§ 12. Spilledrakter

Begge lag plikter å bruke like drakter innbyrdes i laget. Draktene skal ha lik farge. Hvis to lag har drakter som
kan forveksles, skal det lag som er oppført som bortelag benytte overtrekks vest, jfr. spilleregler for elinnebandy punkt 1.
Dommerne er ansvarlig for at lagene har drakter som kan skilles fra hverandre.

§ 13. Bestemmelser om kamplengder

Alle kamper skal være minimum 2×10 min og maksimum 2×15 min jfr. spilleregler for el-innebandy, punkt 8.
Alle kamper på samme nivå, skal ha lik kamplengde.
Seriekamper skal ha samme kamplengde gjennom hele sesongen.
Arrangør står fritt til å bestemme kamplengder på kampene under oppsett av kampoppsettet, så lenge
overnevnte kamplengder overholdes.

§ 14. Spillesystem utslagsmetoden

Punkt 1. Generelle bestemmelser
Ved kamper etter utslagsmetoden spiller klubbene parvis mot hverandre, deretter de vinnende par mot
hverandre osv. inntil en klubb står igjen som vinner. Hvis intet annet er bestemt, skjer sammensetningen ved
loddtrekning.

Punkt 2. Uavgjorte kamper som skal avgjøres
Hvis intet annet er bestemt, skal det ved uavgjorte kamper som skal avgjøres og/eller som spilles etter
utslagsmetoden, spilles en forlengelse med første mål vinner «sudden death» og hvis fortsatt uavgjort, benytte
amerikansk straffeslagskonkurranse til vinner er kåret.

§ 15. Poengberegning

Punkt 1. Poengberegning
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. For tapt
kamp: 0 poeng.

Punkt 2. Resultat ved protesterte kamper
Hvis en klubb ved protest eller annen årsak blir tilkjent seieren, regnes resultatet som 5-0, eller kampresultatet
dersom det er bedre for det vinnende laget.

Punkt 3. Poengberegning hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg
Hvis et lag diskvalifiseres eller trekker seg fra gruppen, annulleres alle kamper som laget har spilt i denne
gruppen.

Punkt 4. Regler for rekkefølge
Det lag som oppnår høyest poengtall i sin gruppe, er vinner. Hvis to eller flere lag står likt i poeng totalt, er det
målforskjellen i gruppen som er avgjørende. Hvis to eller flere lag fortsatt står likt, er det flest scoret mål i
gruppen som er avgjørende. Hvis to eller flere lag fortsatt står likt, er det det lag som har fått flest poeng i
innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis lagene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det
målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.

Punkt 5. Avgjørelse ved likhet
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene i punkt 4 ovenfor, avgjør juryen om lagene skal rangeres
likt, om det skal spilles omkamp(er) eller om det skal foretas loddtrekning.


§ 16. Økonomiske bestemmelser

Punkt 1. Reise og diettutgifter
Klubbene betaler selv sine reise og diettutgifter.

Punkt 2. Reisefordelingskasse
Ved cuper med lag fra forskjellige regioner (sør, øst, vest, midt og nord) skal juryen bestemme om dette
punktet skal gjelde for cupen. I så fall skal alle lag innbetale et reiseutjevningsbeløp sammen med
påmeldingen. Beløpet bestemmes av arrangør. Når konkurransen er avsluttet, fordeles reiseutjevningskassen
av juryen.
Juryen kan bestemme å innføre et reiseutjevningsbeløp hvis reiseavstandene blir store også innenfor en
region.

§ 17. Endringer i Kampreglementet

Endringer i dette kampreglement kan utarbeides av inkluderingskomiteen og vedtas av innebandyseksjon,
fortrinnsvis en gang i året.

Hopp rett ned til innholdet