Meny Lukk

Reglene kan lastes ned her
https://lhslbandy.com/dokumenter/regler/spillerreglement.pdf


Innholdsfortegnelse:

1. SPILLERE (DELTAKERE)
2. KJELKENS OPPBYGNING
3. STAVEN (KØLLEBLAD)
4. BALLEN
5. BANEN
6. DOMMERE
7. TIDTAKERE
8. SPILLETID OG TIMEOUT
9. KAMPENS IGANGSETTELSE
10. INNBYTTERE
11. MÅL
12. FRISLAG
13. STRAFFESLAG
14. MÅLSLAG
15. DROPPING
16. OVERTREDELSER AV REGLER
17. SANKSJONER
18. UTVISNINGER
19. BATTERISKIFT
20. TILLEGG
Revidert: April 2015 Gjelder fra: Juli 2015

§ 1. Spillere (deltakere)

1. Alle personer med fysisk funksjonsnedsettelse som oppfyller NBF’s regler for
minste handicap kan delta (se tillegg 20.1.1.).
2. Alle spillere skal benytte en godkjent kjelke.
3. Et lag består av 3 spillere og opp til 3 innbyttere.
4. Laget skal bruke like drakter.
5. Spiller 2 lag med samme draktfarge, skal bortelaget benytte overtrekks vest.
6. Hvis et av lagene ikke har like drakter innbyrdes, skal det laget ta på overtrekks
vest.
7. Kapteinen er ansvarlig for kommunikasjon mellom laget og dommerne. Kapteinen
skal ha armbind (tape kan benyttes).
8. Ved rødt kort til kapteinen på laget, skal en ny kaptein utpekes.
9. En spiller kan kun motta hjelp fra uvedkommende (hjelper, trener etc.) på banen
mens spillet er i gang, hvis behovet for hjelp er akutt (for eksempel velt eller feil på
respiratorslange).
10. Hvis ikke behovet for hjelp er akutt, sørger dommerne for å hjelpe spilleren ut av
banen (eller stoppe spillet og tiden) så vedkommende kan motta hjelp. Overholdes
ikke denne regel tildeles det andre laget et frislag, og trenerbenken tildeles en
advarsel.

§ 2. Kjelkens oppbygning

1. Kjelken skal ha 3 hjul, hvor forhjul er drivende.
Avstanden fra forkant av fenderbøyle til bakkant av bakhjul: Max. 124,0 cm.
Avstand fra forkant av fenderbøyle til bakkant av trekkhjul: Max. 74,0 cm.
Bredde: Max. 70 cm.
Frigang mellom trekkhjul og bakhjul (når bakhjulet er bakovervendt): Min. 24 cm.
Diameter på hjul: 25,5- 27,0 cm.
Motorstørrelse: 150-280 Watt og max. 5000 omdreininger.
Topphastighet: 14,0 km i timen
Avstand fra underkant av sete til gulv: 17,0 – 20,0 cm.
2. Kjelken skal ikke ha noen skarpe og utstikkende deler. Det må på kjelken ikke
monteres sikkerhetsutstyr i metall (håndbeskytter, ballstopper, ytterkant rundt
kjelken).
3. Unødvendige deler, som kan blokkere ballen, må ikke finnes under kjelken, for
eksempel løse ledninger.
4. Det kan ikke foretas konstruktive endringer på kjelken som har innflytelse på
ballen.
5. Ballstopperplater plasseres mellom drivhjulene og treplater er tillatt.
6. Det må monteres plater, som skal være gjennomsiktige, på fenderbøylen og
bunnplaten. De skal monteres 3 cm inne på platen.
7. Kjelken skal ha beskyttelse på undersiden av fot platen for å skåne hallens gulv.
8. Hvis kjelken er utstyrt med respirator skal denne pakkes inn i skumgummi.
9. Forandringer fra kjelkeprodusent side av prestasjonsfremmende og fysiske
beskaffenhet skal drøftes med teknisk utvalg i NBF.
10. Det skal være nummer og navn bakpå kjelkens rygg, tilsvarende til spillerens
nummer på kampkortet. Nummeret skal være skrevet med tydelige typer. Er
denne regel ikke overholdt, kan dommerne forby bruken av den gjeldende kjelke.

Revidert: April 2015 Gjelder fra: Juli 2015
11. Hvis det innen 1 time etter en kampavslutning innleveres en protest på en kjelke,
som har vært i aktivt spill på banen og kjelken bryter med punktene 2.1, 2.2, 2.4
eller 2.6, skal protesten behandles av en jury.
12. Modifisering av kjelke fra Holm Rasmussen. Ikke aktuelt for Norge.
13. Det er tillatt å montere hjulkapsler, som dekker det meste av dekket.
Hjulkapslene skal være fri for skarpe deler og skal ikke gjøre kjelken bredere.

§ 3. Staven (kølleblad)

1. Det spilles med et fastmontert kølleblad av fleksibelt materiale, montert direkte på
kjelkens fenderbøyle. Festet på fenderbøylen og festet til montering av sidevinger
må være adskilte og ha minst 2 cm åpning, som gir køllebladet mulighet for å bøye
seg eller knekke. Festet på fenderbøylen må være maks 10 cm langt og 6 cm høyt.
2. Slagflaten kan ikke være mer enn 30 cm lang og 15 cm høy. Lengden er definert
som avstand fra fenderbøyle til spissen av slagflaten.
3. På begge sider av køllebladenes slagsider kan det monteres sidevinger. Fra
slagflate til spiss max. 150 mm. Festet for å holde sidevingene kan ikke være lengre
enn 4 cm fra slagsiden.
4. Sidene skal monteres i en vinkel på 90 grader av slagflaten. De ytterste 20 mm av
sidevingene kan bøyes max. 45 grader.
5. Køllebladet kan ikke være gjennomsiktig.

§ 4. Ballen

1. Ballen er en hullet innebandyball med en omkrets på min. 22,4 cm og max. 23,5
cm.
2. Ballen skal skille seg ut fra gulvet.
3. Der skal finnes minst 3 baller per bane.

§ 5. Banen

1. Målene på en bane er 20 meter i lengden og 14 meter i bredden. Mindre avvik er
tillatt. De tilstedeværende dommerne og representanter fra dommerutvalget
avgjør om en avvik kan aksepteres.
2. Banen skal være omkranset av en min. 10 cm og max. 30 cm høyt vant. Vantene
skal ha en vinkel på 90 grader i forhold til gulvet. Vantene skal være avrundet i
hjørnene eller med en 1 meter diagonal vant. Vantene skal være elastiske og
kunne bøye av ved kontakt.
3. Banen skal fremvise følgende markeringer:
a) Mållinje.
b) Straffelinje.
c) Midtlinje.
d) Målfelt.
e) Målstolpens plassering.
f) Straffemålets plassering.
g) Straffepunkt.
h) Midtpunkt.
i) Målområde (min. 4 x 2 m).
4. Straffefeltet strekker seg i hele banens bredde fra mållinjen og 5 meter frem.
5. Mållinjen begynner min. 2,5 meter og max. 3,0 meter fra dødlinjen.
6. Målfeltet er en halvsirkel med en radius på 1,8 meter.
7. Målets størrelse: 3,0 meter bredt, 0,40 meter dypt og 0,20 meter høyt. Alle mål er
innvendige mål.
8. Målet skal være forsynt med nett, som er grundig fastgjort til stolpene,
overliggeren og bakre stolpe. Nettets masker skal ha en sånn størrelse, at ballen
ikke kan passere igjennom.
9. Straffemålet er 1 meter, og straffepunktet plasseres midt på straffelinjen.
10. Innbytterområdet starter fra tidtakerbordet og er minst 4 meter.

Revidert: April 2015 Gjelder fra: Juli 2015
11. Med til feltene hører linjer som avgrenser disse.
12. Oppmerking skal skje med ensfarget tape. Fargen skal skille seg ut. Tape -bredde:
38- 50 mm.

§ 6. Dommerne

1. Spillet ledes av to dommere. Begge dommerne kan dømme for alle forseelser på
banen.
2. Treffer ballen en dommer under spillet, fortsetter spillet. Denne regel gjelder også,
selv om det resulterer i en scoring. Dommerne skal selv forsøke å unngå ballen.
3. Alle dommeravgjørelser skal vises.
4. Dommerne kan avstå fra å dømme for en forseelse, hvis det vurderes å være til
fordel for det forulempede laget. Dommerne gjør verbalt oppmerksom på, at
spillet skal fortsette (se tillegg 20.6.4.).
5. Dommerne har myndighet til å ta endelige avgjørelser. Også når det dreier seg om
områder, som ikke spesifikt er dekket av reglene.
6. Dommerne kan ved grov og utilstedelig oppførsel straffe personer utenfor banen,
hvis det er til sjenanse for spillerne eller dommerne. Dommerne kan da bortvise de
fra arenaen.

Dommerne

a) Godkjenner materiell og spillere.
b) Godkjenner banen/baner.
c) Dømmer kampen.
d) Sikrer at kampkortene utfylles korrekt med navn, målscore, resultat,
advarsler, utvisning og rødt kort.
e) Sikrer at tidtakerne følger dommernes dommertegn korrekt.
f) Godkjenner og underskriver kampkort og leverer disse etter hver kamp.
g) Har rett til å forby en kjelke, som etter dennes vurdering er av en ikke
korrekt beskaffenhet eller er farlig å bruke på banen.
h) Sikrer at batteriskift foregår ved sidelinjen eller under stopp i spillet.
8. Vurderer dommerne at en kjelke kjører for hurtig, kan dommerne be om
kontrollmåling.
9. Dommerne skal ved avventende straff gjøre spilleren oppmerksom på den
pågjeldende straff.
10. Dommerne skal synlig vise nedtelling ved målslag, startslag og frislag.

11. Dommerne skal bruke godkjente drakter.

§ 7. Tidtakere

1. Hvert lag er ansvarlig for å stille med én tidtaker til egne kamper
2. Tidtakerne.
a) Styrer kampuret på dommerens signal.
b) Påse at mål som et lag har scoret, er vist på den side av tidtakerbordet, hvor
laget har sitt eget mål.
c) Holder øye med straffetiden på en utvist spiller og gir tegn til dommerne,
når den idømte straffetid er utløpt.
d) Blåser av kampen ved halvtid og kampavslutning, når tiden på kampuret
viser kampslutt.
e) Noterer målscorere, advarsler og utvisninger med navn på kampkortet.
f) Påser at dommerne og trenere/lagledere underskriver kampkortet.

§ 8. Spilletid og time-out

1. Det spilles 2 omganger av minimum 10 minutter eller maksimum 15 minutters
varighet med en pause mellom omgangen på maksimum 5 minutter. Etter pausen
byttes det banehalvdel.
2. Hvert lag har rett til 2 time-outer i hver omgang. Lengden av en time-out er 30
sekunder. Det kan anmodes om time-out på et hvert tidspunkt i kampen. Lagets
trener anmoder om time-out til dommerne.
Time-outen tas når laget som har bedt om time-out er i ballbesittelse. Spillet
igangsettes på det stedet hvor time-outen blir avblåst, og av det ballbesittende lag
som frislag. Det kan også tas time-out ved spillestopp.
3. Tiden skal kun stoppes ved dommernes signal. Dommerne skal stoppe tiden fra det
øyeblikk det er dømt straffeslag, til spillet settes i gang igjen. Også ved
spillerbytter, time-out, teknisk time-out, spillerskade og ellers ved dommerskjønn.
4. Teknisk time-out er 2 minutter. Kun de som dommerne tillater kan gå ut på banen.
Overtredes denne regel kan det gis advarsel til trener/laglederbenken. Spillet
igangsettes av det laget som var i ballbesittelse ved avblåsning.
5. Dersom en defekt kjelke ikke kan repareres innenfor 2 minutter, skal den
byttes/tas av banen og spillet skal gjenopptas.

§ 9. Kampens igangsettelse

1. Dommerne trekker lodd mellom lagene. Vinneren velger ballen eller banehalvdel.
I 2. omgang starter det andre laget.
2. Dommerne skal ikke starte kampen før vantet er lukket.
3. Spillet startes alltid med at dommerne blåser, ved målslag, ved frislag, ved startslag
(kampstart, omgangstart, start etter scoring), ved dropp, og ved straffeslag.
4. Kampen settes i gang fra midtpunktet med et startslag. Spillerne fra det startende
lag skal berøre eller være på egen banehalvdel.
5. Har et lag for mange spillere på banen på et tidspunkt, hvor spillet er satt i gang,
straffes det øyeblikkelig med en 2 minutters utvisning. Laget avgjør selv hvilken
spiller, som skal sone straffen.
6. Frislag, målslag, startslag skal utføres innen 10 sekunder målt fra det øyeblikk
dommerne frigir ballen til igangsettelse av spillet.
7. Ved frislag, målslag, startslag kan ballen føres max. 30 cm på gulvet.
8. Ved igangsettelse (frislag, målslag og startslag) kan den spiller som starter spillet,
ikke røre ballen igjen før den er rørt av en annen spiller eller har vært i berøring av
vantet.
9. Ved startslag skal spillerne fra det andre lag være bak egen straffelinje.
10. Avstandsregler skal overholdes til ballen er berørt.
11. Overholdes ikke regel 9.4-9.10, tildeles det andre laget et frislag.

§ 10. Innbyttere

1. Skal laget under en kamp foreta spillerbytter, signaliserer lagleder /trener til
dommerne, at spillerbytte ønskes. Det kan kun skje ved stopp i spillet. Foretas
innbytte uten dommerens tillatelse eller mens spillet er i gang, straffes det
øyeblikkelig med en 2 minutters utvisning. Laget avgjør selv hvilken spiller som skal
sone straffen.
2. Laglederen/treneren og reservespillere skal under kampen oppholde seg i det
oppmerkede lagområdet. Et lag på hver sin side av tidtakerne. Overholdes ikke
denne regel, kan det gis en advarsel. Se punkt 17.1 og 17.8.

§ 11. Mål

1. Det er mål, når ballen har passert mållinjen.
2. Hvis målet under spillet flyttes fra sin oppsatte plass, og ballen har passert
mållinjen på et punkt, som etter dommerens oppfattelse ligger mellom
målstolpene og under overliggeren, dømmes det mål.
3. Etter et mål startes spillet med et startslag igjen fra banens midtpunkt.

§ 12. Frislag

1. Er ballen utenfor banens avgrensning, er den ute av spill og skal av dommeren
plasseres på det sted, hvor den forlot banen, dog høyest 1 meter fra vantet.
Frislaget tildeles det lag, som ikke rørte ballen sist.
2. Et frislag skal utføres på det sted, hvor overtredelsen ble foretatt. Dog minst 3
meter fra målfeltet.
3. Spillere fra motstanderlaget skal oppholde seg minst 2 meter fra stedet, hvor
frislaget tas.
4. Overholdes ikke 12.2-12.3, tas frislaget på nytt.

§ 13. Straffeslag

1. Et straffeslag utføres fra straffepunktet uten målmann og med et mål begrenset til
1 meter.
2. Det er tillatt av en trener/lagleder å benytte en reservespiller til straffeslag, mens
de 3 spillere på banen blir på banen.
3. Straffeslaget skal utføres som et direkte skudd mot mål. Overholdes ikke denne
regel, betraktes straffeslaget som tatt/misbrukt.
4. Alle ikke-involverte spillere skal oppholde seg på den andre banehalvdel.
5. Hvis en spiller eller trener fra det andre laget på noen som helst måte forstyrrer
spilleren som tar straffe, idømmes denne spilleren diskvalifikasjon (se 17.7). Scores
det ikke, kan straffen tas på nytt.
6. Etter et straffeslag, startes spillet med et startslag fra banens midtpunkt hvis det
ble scoret. Ellers starter spillet med et målslag.

§ 14. Målslag

1. Fra det øyeblikk ballen er i målfeltet må den høyest oppholde seg i målfeltet i 10
sekunder.
Overskrides denne tidsgrensen, dømmes det målslag.
2. Ligger ballen stille i målfeltet, skal det dømmes målslag.
3. Målslag utføres fra målfelts linjen.
4. Såfremt ballen passerer egen mållinje, uten at den har vært ute av målfeltet,
utføres det et nytt målslag.
5. Spillerne fra motstanderlaget skal oppholde seg bak straffelinjen. Overholdes ikke
denne regel, skal målslaget tas på ny.

§ 15. Dropping

1. En dropp utføres for å gjenoppta kampen:
a) Når dommeren har stoppet kampen av en annen grunn enn regelbrudd.
b) Når 2 spillere samtidig lager overtredelser mot hverandre.
c) Når ballen er kjørt flat eller ved en situasjon der ballen er blokkert.
2. Ved dropp slipper dommeren ballen fra ca. 20cm høyde, mens en spiller fra hvert
lag er klar. Spillerne skal være på den side av ballen, som er nærmest eget mål.
Ballen skal ikke nødvendigvis leveres til en annen spiller.
3. Alle andre spillere skal oppholde seg minst 2 meter fra stedet, hvor dropp utføres.
4. Dersom det er dømt i straffefeltet eller bak mål, utføres dropp på straffelinjen.
Ellers utføres dropp der hvor spillet ble stoppet, men ikke nærmere vantet enn 1
meter.
5. Begår en spiller en forseelse under avvikling av dropp, beordres denne spiller bort
og erstattes av en medspiller. Deretter avvikles dropp på nytt.

§ 16. Overtredelser av regler

1. Blir ballen liggende på en spillers kjelke, og ikke øyeblikkelig faller ned igjen ved
egen kraft, dømmes dropping. Skjer det for en spiller, som befinner seg i målfeltet,
dømmes det målslag.
2. Kjører en spiller inn i motstanderens målfelt, tildeles det forsvarende lag et
målslag.
3. Mer enn 1 meters kjøring med ballen på et av trekkhjulene gir frislag til
motstanderlaget.
4. Små berøringer, som ikke har innflytelse på motstanderens kjelke, er tillatt. Øvrige
berøringer straffes med frislag til motstanderen. Om det er forsvars- eller
angrepsfeil avhenger av hvem som kommer først inn i situasjonen.
5. En spiller kan hverken forsettlig eller uforsettlig kjøre inn i eller fastlåse en
motstanders kjelke. Overholdes ikke denne regelen, dømmes det frislag til
motstanderlaget, med mindre motstanderlaget samtidig fratas en åpen målsjanse.
I så fall straffes forseelsen med et straffeslag (se 20.16.5).
6. Rygging er tillatt, såfremt det ikke er til fare for andre spillere. Overholdes ikke
denne regelen, dømmes det frislag til mostander laget.
7. Det er forbudt at berøre motstanderens kølle på den side, som vender vekk fra
ballen, og berøring på ballsiden er kun tillatt, såfremt det nettopp har vært
ballkontakt.
Overholdes ikke denne regelen, dømmes det frislag til motstander laget.
8. Det er ikke tillatt at trekke ut tiden ved å blokkere ballen. Overholdes ikke denne
regelen, dømmes det frislag til motstanderlaget.
9. Spilles det passivt uten ønske om å avslutte, hever dommeren hånden.
Avsluttes det ikke innen 30 sekunder etter at tegn er gitt, avbrytes spillet og
motstanderlaget tildeles et frislag (se tillegg 20.16.8).
10. Målet må ikke flyttes under spillet. Er målet blitt flyttet ved et uhell, fortsettes
spillet, mens dommerne hurtigst mulig setter målet på plass.
11. Hvis målet flyttes etter dommernes skjønn med forsett, dømmes det frislag til
motstanderlaget.

12. Hvis målet flyttes av forsvaret, slik at ballen ikke kan passere mållinjen innenfor
markeringene (se tillegg 20.16.11.), dømmes det straffeslag til motstanderlaget.
13. Det kan kun oppholde seg en spiller av gangen i eget målfelt. Overholdes ikke
denne regel, dømmes det straffeslag til motstanderlaget.
14. Ballen kan ikke med vilje spilles til en medspiller som oppholder seg i eget målfelt.
Overholdes ikke denne regel, dømmes det straffeslag til motstanderlaget.
15. Ballen kan ikke føres inn i eget målfelt. Overholdes ikke denne regel, dømmes det
straffeslag til motstanderlag.
16. Ballen kan spilles gjennom eget målfelt, men ikke røres i feltet. Overholdes ikke
denne regel, dømmes det straffeslag til motstanderlaget.
17. Det er ikke tillatt å spille ballen med vilje med fot eller hånd (se tillegg 20.16.16.).
Overholdes ikke denne regel, dømmes det frislag til motstanderlaget. I mål- og
straffefelt dømmes det straffeslag.
18. Hardt eller farlig spill, bevisst uthaling av tid eller enhver, etter dommernes
skjønn, utilbørlig opptreden skal øyeblikkelig straffes. Det dømmes frislag til
motstanderlaget.
I straffefeltet kan det dømmes straffeslag.
19. Ved grov usportslig opptreden (se tillegg 20.16.18), dømmes det frislag til
motstanderlaget. I straffefeltet kan det dømmes straffeslag.

§ 17. Sanksjoner

1. Etter dommernes skjønn idømmes det ved grove forseelser advarsel, 2 minutters
utvisning eller utvisning for resten av kampen. Det gis kun 1 advarsel per spiller per
kamp. Advarsel markeres av dommerne med gult kort. Etter 1. advarsel gis det 2
minutters utvisning, som markeres av dommerne med 2 fingre. Utvisning for
resten av kampen markeres av dommerne med rødt kort.
2. Ved en spillers 3. utvisning utvises spilleren automatisk fra resten av kampen. En ny
spiller kan settes inn etter 2 minutter.
3. En spiller som har fått avventende tegn på grunn av forseelse og begår nok en
straffbar handling, straffes ved første stopp i spillet for begge forseelser.
4. Det kan straffes med advarsel, dersom spilleren:
a) Overskrider avstandsregler i forbindelse med dødball og dropping.
b) Uthaling av tiden i forbindelse med dødball/frislag.
c) Blir bortvist fra dropp.
d) Uttaler seg høyt lydt over en dommeravgjørelse.
5. Det skal straffes med advarsel, dersom spilleren:
a) Med overlegg fratar motstanderlagt en kontringssjanse eller bevist kjører en
snarvei gjennom motstanderlagets målfelt eller bevist kjører inn i
motstanderlagets målfelt.
b) Gjør seg skyldig i hardt spill.
6. Det skal straffes med 2 minutters utvisning, dersom spilleren:
c) Bevist spiller ballen med fot eller hånd.
d) Bevist fratar motstanderlaget en åpen målsjanse.
7. Det skal straffes med utvisning, dersom spilleren
e) Tilsidesetter ethvert hensyn til en motstanders fysiske ve og vel.
f) Sparker eller slår ut etter en annen spiller (mot- eller medspiller).
g) Gjør seg skyldig i grov usportslig opptreden (se tillegg 20.16.18).
8. Trenere kan ved usportslig opptreden idømmes advarsel. Gjentas forseelsen
idømmes 2 minutters lagstraff. Tredje gang utvises treneren fra kampen.

§ 18. Utvisninger

1. En utvist spiller skal melde seg hos tidtakerne, som gir spilleren tillatelse til å
gjenoppta spillet etter at tildelt straff er ferdigsonet.
2. En utvist spiller skal under hele avsoningen oppholde seg ved siden av tidtakerne.
3. Tidsstraffen begynner, når spillet igangsettes etter utvisningen. Tidsstraffen
utmåles i reell spilletid.
4. En utvist spiller kan ikke erstattes av en annen spiller (reserve/innbytter).
5. Etter avsonet straff, kan den utviste spiller eller en reserve/innbytter gjenoppta
spillet uten å sjenere det igangværende spill.

§ 19. Batteriskift

1. Batteriskift er kun tillatt utenfor banen (gelder også ved time-out og teknisk timeout).

§ 20. Tillegg

1.1 Fysisk funksjonshemmede personer, som oppfyller NBF’s regler for minste
funksjonshemning (jevnfør NBF’s regler) kan delta.
6.4. Dommerne har rett til at avvente spillets utvikling, innen det dømmes for en
forseelse. Selv om fordelsregelen benyttes, kan det for eksempel gis advarsel.
16.5. Det betraktes som en åpen målsjanse, uansett hvor på banen forseelsen begås,
hvis ballfører er tettere på motstanderlagets mål enn den bakerste forsvarsspiller.
En spiller, som befinner seg i eget målfelt, er å betrakte som målmann og ikke som
forsvarsspiller. Ballfører skal ha kontroll over ballen og kjøreretning mot målet, for
at det kan betraktes som en åpen målsjanse. Hvis det forsvarende lag har en spiller
i eget målfelt, kan det kun dømmes straffeslag, hvis forseelsen begås i straffefeltet.
Forsettlig hånd eller fot på ballen i eget straffefelt straffes alltid med et straffeslag
til motstanderlaget.
16.9. Uthaling av tid kan ikke dømmes mot det angripende lag, dersom det
forsvarende lag ikke aktivt prøver å forhindre det angripende lag i å avslutte.
16.12. Brukes målet til å redde en ball, det vil si at målet er flyttet med vilje og står
slik, at ballen ikke kan passere mållinjen, skal det dømmes et straffeslag til
motstanderlaget. Har ballen fri passasje til og over mållinjen, benyttes
fordelsregelen.
16.17. Det må foretas en bevegelse med foten eller hånden for at det kan betraktes
som forsettlig (med vilje). Er foten utenfor bunnplaten er det alltid å betrakte som
forsettlig (med vilje).
16.19. Grov usportslig opptreden omfatter nedsettende eller diskriminerende
titulering eller omtale av dommerne, lagledere, medspillere, motspillere, tidtakere,
tilskuere, trenere og andre tilstedeværende og det er forbudt. Utilbørlig
ansiktsmimikk og kroppsspråk rettet mot dommerne, lagledere, medspillere,
motspillere, tidtakere, tilskuere, trenere og andre tilstedeværende er forbudt. Det
er forbudt å spytte etter dommerne, lagleder, medspillere, motspillere, tidtakere,
tilskuere, trenere og andre tilstedeværende. Enhver truende adferd rettet mot
dommerne, lagledere, medspillere, motspillere, tidtakere, tilskuere, trenere og
andre tilstedeværende er forbudt.

Hopp rett ned til innholdet